Local Organizing Committee

Arikawa, Kentaro (SOKENDAI)    

Bito, Haruhiko (Univ. Tokyo)    

Demura, Makoto (Hokkaido Univ.)    

Fujiyoshi, Yoshinori (Tokyo Med. Dent. Univ.)    

Fukada, Yoshitaka (Univ. Tokyo)   

Furutani, Yuji (Nagoya Inst. Tech.)    

Hayashi, Shigehiko (Kyoto Univ.)    

Higashijima, Shinichi (Natl. Inst. Physiol. Sci.)    

Imai, Hiroo (Kyoto Univ.)    

Imamoto, Yasushi (Kyoto Univ.)    

Inoue, Keiichi (Univ. Tokyo)    

Iwasa, Tatsuro (Muroran Inst. Tech.)    

Iwata, So (Kyoto Univ.)    

Kageyama, Ryoichiro (Kyoto Univ.)    

Kandori, Hideki (Nagoya Inst. Tech.)    

Kataoka, Mikio (Nara Inst. Sci. Tech.)    

Kato, Hideaki (Univ. Tokyo)    

Kawamura, Izuru (Yokohama Natl. Univ.)    

Kawamura, Satoru (Osaka Univ.)    

Kawamura, Shoji (Univ. Tokyo)    

Kouyama, Tsutomu (Nagoya Univ.)   

Matsuzaki, Masanori (Univ. Tokyo)   

Mizutani Yasuhisa (Osaka Univ.)    

Murata, Takeshi (Chiba Univ.)    

Nagai, Takeharu (Osaka Univ.)    

Nakai, Hiromi (Waseda Univ.)    

Nakatsuji, Hiroshi (Quantum Chem. Res. Inst.)    

Nose, Akinao (Univ. Tokyo)    

Nureki, Osamu (Univ., Tokyo)    

Ouchi, Hideyo (Okayama Univ.)    

Sako, Yasushi (RIKEN)    

Shibata, Mikihiro (Kanazawa Univ.)    

Shichida, Yoshinori (Ritsumeikan Univ.)    

Shimada, Ichio (Univ. Tokyo)    

Shimono, Kazumi (Sojo Univ.)    

Sudo, Yuki (Okayama Univ.)    

Tahara, Tahei (RIKEN)    

Terakita, Akihisa (Osaka Metropolitan Univ.)    

Terasaki, Hiroko (Nagoya Univ.)    

Terazima, Masahide (Kyoto Univ.)    

Uchihashi, Takayuki (Nagoya Univ.)    

Ueda, Masahiro (Osaka Univ.)    

Unno, Masashi (Saga Univ.)    

Wada Akimori (Kobe Pharm. Univ.)    

Yamanaka, Akihiro (Nagoya Univ.)    

Yawo, Hiromu (Univ. Tokyo)