Local Executive Committee

Kandori, Hideki (Nagoya Inst. Tech.), Chair    

Terakita, Akihisa (Osaka Metropolitan Univ.), Chair    

Abe-Yoshizumi, Rei (Nagoya Inst. Tech.), Secretary General    

Furutani, Yuji (Nagoya Inst. Tech.)    

Imamoto, Yasushi (Kyoto Univ.)    

Inoue, Keiichi (Univ. Tokyo)    

Katayama, Kota (Nagoya Inst. Tech.)    

Kikukawa, Takashi (Hokkaido Univ.)

Kojima, Keiichi (Okayama Univ.)    

Koyanagi, Mitsumasa (Osaka Metropolitan Univ.)    

Nagata, Takashi (Univ. Tokyo)    

Sudo, Yuki (Okayama Univ.)    

Tsukamoto, Takashi (Hokkaido Univ.)

Tsunoda, P. Satoshi (Nagoya Inst. Tech.)    

Wada, Seiji (Osaka Metropolitan Univ.)   

Yamashita, Takahiro (Kyoto Univ.)